Dung lượng file upload tối đa: 100MB
Loại file cho phép upload: zip | rar | 7z | jpg | gif | png | tiff | bmp


   

Hướng dẫn

Phiên bản thử nghiệm